تعبیر خواب ابر - تعبیر دیدن ابر و آسمان در خواب

امروز : پنجشنبه 31 خرداد 1403
کسب درآمد از طریق فایل

دسته بندی :
بازدید : 1471 بازدید
چاپ این صفحه
تعبیر خواب ابر - تعبیر دیدن ابر و آسمان در خواب

 تعبیر بدست آوردن ابر در خواب تجسمي است از آرزوي آميزش و آشنايي و نشستن و برخاستن با اهل علم يا يکي از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت .

اگر بيننده خواب ببيند که تکه اي از ابر را گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان کرد، يا از فهم و دانش بهره مند مي شود و يا مالي بدست مي آورد که بزرگي سبب تحصيل آن مي شود.

از دانيال نبي نقل است که بعضي معبران نوشته اند که بيننده خواب زني مي گيرد که آن زن به او رنج و بلا مي رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوي زني به او زيان مي رسد. ابر سرخ مصيبت و بلا است .

ديدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذير است. ابر سفيد، سياه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، يعني ابري که باران ندارد. اگر بيننده خواب خود را زير ابر سفيد بارنده ببيند بسيار خوب است و خبردهنده خير و برکت است يا علم و دانش فرا مي گيرد.

ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بيم و هراس مي تواند باشد. چنان چه ديديد ابري از جانب دريا به سوي شما آمد غنيمتي است که نصيب شما مي شود و از جايي سود مي بريد که انتظارش را نداريد. ابري که باران ندارد خوب نيست بخصوص اگر ابر تاريک و گسترده باشد.

ابر زرد بيماري است و . ابر سبز خرمي و بزرگي و امارت و فرمانروائي است. ابر سياه نيکو نيست و نشانه خشم الهي و تندي سرنوشت است.

 1. تعبیر خواب ابرو
 2. تعبیر خواب ابرو برداشتن
 3. تعبیر خواب ابر
 4. تعبیر خواب ابرو برداشتن زن
 5. تعبیر خواب ابرو ریختن
 6. تعبیر خواب ابراز علاقه
 7. تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر
 8. تعبیر خواب ابرو برداشتن مرد
 9. تعبیر خواب ابروی نازک
 10. تعبیر خواب ابرو پرپشت
 11. تعبیر خواب ابر ابن سیرین
 12. تعبیر خواب اسمان ابری
 13. تعبیر خواب ابر در اسمان
 14. تعبیر خواب آسمان ابری
 15. تعبير خواب آسمان ابري
 16. تعبیر خواب آسمان و ابر
 17. تعبیر خواب ابر در آسمان
 18. تعبیر خواب دیدن ابر در آسمان
 19. تعبیر خواب ابر بارانی
 20. تعبیر خواب ابر باران زا
 21. تعبیر خواب ابر و باران
 22. تعبیر خواب ابر سیاه و باران
 23. تعبیر خواب ابر سیاه و رعد و برق
 24. تعبیر خواب ماه پشت ابر
 25. تعبیر خواب خورشید پشت ابر
 26. تعبیر خواب ابر تیره
 27. تعبیر خواب ابر خاکستری
 28. تعبیر خواب ابر و خورشید
 29. تعبیر خوردن ابر در خواب
 30. تعبير ابر سیاه در خواب
 31. تعبیر خواب دیدن ابر
 32. تعبیر خواب دیدن ابر سیاه
 33. تعبير خواب ديدن ابر
 34. تعبیر ابر در خواب
 35. تعبير ابر در خواب
 36. تعبیر دیدن ابر در خواب
 37. تعبير ابر سياه در خواب
 38. تعبیر خواب راه رفتن روی ابر
 39. تعبیر خواب ابر سیاه
 40. تعبير خواب ابر سفيد
 41. تعبیر خواب ابر های سیاه
 42. تعبیر ابر سیاه در خواب
 43. تعبیر خواب ابر قرمز
 44. تعبیر خواب ابر و مه
 45. تعبير خواب هوای ابری
 46. تعبیر خواب آسمان
 47. تعبیر خواب آسمان پر ستاره
 48. تعبیر خواب آسمان آبی
 49. تعبیر خواب آسمان پر از ستاره
 50. تعبیر خواب آسمان شب
 51. تعبیر خواب آسمان ابری
 52. تعبیر خواب آسمان سیاه
 53. تعبیر خواب آسمان قرمز
 54. تعبير خواب آسمان آبي
 55. تعبير خواب آسمان ابري
 56. تعبیر خواب آسمان ابن سیرین
 57. تعبیر خواب آسمان اول
 58. تعبیر خواب از آسمان به زمین آمدن
 59. تعبیر خواب آسمان و ابر
 60. تعبير خواب آسمان پر از ستاره
 61. تعبیر خواب سنگ از آسمان
 62. تعبیر خواب آسمان آفتابی
 63. تعبیر خواب دیدن آسمان آبی
 64. تعبیر خواب آتش در آسمان
 65. تعبیر خواب آتش از آسمان
 66. تعبیر خواب باریدن آتش از آسمان
 67. تعبیر خواب آتش آسمان
 68. تعبیر خواب آتش گرفتن آسمان
 69. تعبیر خواب پرواز به آسمان
 70. تعبیر خواب به آسمان رفتن
 71. تعبير خواب به آسمان رفتن
 72. تعبیر خواب در آسمان بودن
 73. تعبیر خواب نگاه به آسمان
 74. تعبیر خواب پریدن به آسمان
 75. تعبیر خواب بالا رفتن به آسمان
 76. تعبیر خواب باریدن سنگ از آسمان
 77. تعبیر خواب بارش سنگ از آسمان
 78. تعبير خواب آسمان پر ستاره
 79. تعبیر خواب دیدن آسمان پر ستاره
 80. تعبیر خواب پرواز در آسمان
 81. تعبیر خواب پرنده در آسمان
 82. تعبیر خواب پریدن در آسمان
 83. تعبیر خواب آسمان تیره
 84. تعبیر خواب چند ماه در آسمان
 85. تعبیر خواب آسمان خراش
 86. تعبیر خواب دو خورشید در آسمان
 87. تعبير خواب دو خورشيد در آسمان
 88. تعبیر خواب خانه در آسمان
 89. تعبیر خواب باریدن خون از آسمان
 90. تعبیر خواب دیدن خورشید در آسمان
 91. تعبیر خواب دیدن خود در آسمان
 92. تعبیر خواب دیدن آسمان
 93. تعبير خواب ديدن آسمان
 94. تعبیر خواب نور در آسمان
 95. تعبیر خواب ماهی در آسمان
 96. تعبیر خواب ستاره در آسمان
 97. تعبیر خواب ماه در آسمان
 98. تعبیر خواب آسمان روشن
 99. تعبیر خواب آسمان پرستاره
 100. تعبیر خواب ریزش سنگ از آسمان
 101. تعبیر خواب آسمان زیبا
 102. تعبیر خواب آسمان زرد
 103. تعبیر خواب آسمان سرخ
 104. تعبیر خواب آسمان سبز
 105. تعبير خواب ابن سيرين اسمان
 106. تعبیر خواب ستاره آسمان
 107. تعبير خواب ستاره آسمان
 108. تعبیر خواب سیاه شدن آسمان
 109. تعبیر خواب تاریک شدن اسمان
 110. تعبیر خواب شهاب در آسمان
 111. تعبیر خواب دیدن شهاب در آسمان
 112. تعبیر خواب شکافتن آسمان
 113. تعبیر خواب دیدن آسمان شب
 114. تعبیر خواب باز شدن آسمان
 115. تعبیر خواب روشن شدن آسمان
 116. تعبیر خواب سوراخ شدن آسمان
 117. تعبیر خواب آسمان صاف
 118. تعبیر خواب صعود در آسمان
 119. تعبیر خواب عروج به آسمان
 120. تعبیر خواب عروج در آسمان
 121. تعبیر خواب عقاب در آسمان
 122. تعبیر خواب قرمز شدن آسمان
 123. تعبیر خواب قرآن در آسمان
 124. تعبیر خواب رنگین کمان در آسمان
 125. تعبیر خواب باریدن گل از آسمان
 126. تعبیر خواب ماه اسمان
 127. تعبیر خواب ماهی از آسمان
 128. تعبیر خواب دو ماه در آسمان
 129. تعبیر خواب دیدن ماه در آسمان
 130. تعبیر خواب سه ماه در آسمان
 131. تعبیر خواب 3 ماه در آسمان
 132. تعبیر خواب در مورد آسمان
 133. تعبیر خواب آسمان نورانی
 134. تعبیر خواب نور از آسمان
 135. تعبیر خواب دیدن نور در آسمان
 136. تعبیر خواب آسمان و ستاره
 137. تعبیر خواب آسمان هفتم
 138. تعبیر خواب هواپیما در آسمان
 139. تعبیر خواب هفت آسمان
 140. تعبیر خواب ستاره های آسمان
 141. تعبیر خواب هدیه از آسمان
 142. تعبیر خواب دیدن هواپیما در آسمان
 143. تعبیر خواب یک ستاره در آسمان
logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده