تعبیر خواب اسب - تعبیر دیدن اسب در خواب

امروز : دوشنبه 27 فروردین 1403
کسب درآمد از طریق فایل

بازدید : 5926 بازدید
چاپ این صفحه
تعبیر خواب اسب - تعبیر دیدن اسب در خواب

 

تعبیر خواب اسب - تعبیر دیدن اسب در خواب بسیار خوب است.

معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند. در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ های اسب که می شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد.

دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید. درصورتی که بیمار باشید.

اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است.

  هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد.

 1. تعبیر خواب اسب
 2. تعبیر خواب اسب سفید
 3. تعبیر خواب اسب سواری
 4. تعبیر خواب اسباب کشی
 5. تعبیر خواب اسب قهوه ای
 6. تعبیر خواب اسباب کشی خانه
 7. تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید
 8. تعبیر خواب اسب قرمز
 9. تعبیر خواب اسب آبی
 10. تعبیر خواب اسب سیاه وحشی
 11. تعبیر خواب اسب ابن سیرین
 12. تعبیر خواب اسب ابلق
 13. تعبیر خواب اسب آبی رنگ
 14. تعبیر خواب اسب امام جعفر صادق
 15. تعبير خواب اسب ابي
 16. تعبير خواب اسب امام صادق
 17. تعبیر خواب اسب اکا
 18. تعبیر خواب امدن اسب
 19. تعبیر خواب اسب نقره ای
 20. تعبیر خواب اسب در آب
 21. تعبیر خواب اسب و آب
 22. تعبیر خواب اسب در آسمان
 23. تعبیر اسب آبی در خواب
 24. تعبیر خواب آتش گرفتن اسب
 25. تعبیر خواب آب دادن به اسب
 26. تعبیر دیدن اسب آبی در خواب
 27. تعبیر خواب در آغوش گرفتن اسب
 28. تعبیر خواب اسب بالدار
 29. تعبیر خواب اسب باردار
 30. تعبیر خواب اسب بزرگ
 31. تعبیر خواب اسب بیمار
 32. تعبیر خواب اسب بدون زین
 33. تعبیر خواب اسب با گاری
 34. تعبیر خواب اسب بالدار سفید
 35. تعبیر خواب اسب بزرگ قهوه ای
 36. تعبیر خواب اسب بی سر
 37. تعبير خواب اسب بالدار
 38. تعبیر خواب اسب پرنده
 39. تعبیر خواب اسب پا کوتاه
 40. تعبير خواب اسب پرنده
 41. تعبیر خواب اسب پیر
 42. تعبیر خواب پهن اسب
 43. تعبیر خواب اسب سفید پرنده
 44. تعبیر خواب پای اسب
 45. تعبیر خواب پوست اسب
 46. تعبیر خواب اسب تک شاخ

 

 1. تعبیر اسب در خواب
 2. تعبیرخواب اسب در خواب
 3. تعبیر اسب سفید در خواب
 4. تعبیر اسب سواری در خواب
 5. تعبير اسب سفيد در خواب
 6. تعبیر اسب قرمز در خواب
 7. تعبير اسب سياه در خواب
 8. تعبير اسب سواري در خواب
 9. تعبیر اسب قهوه ای در خواب
 10. تعبیر دیدن کره اسب در خواب
 11. تعبیر خواب اسب در اب
 12. تعبیر دیدن اسب امام حسین در خواب
 13. تعبیر خواب اسب در آب
 14. تعبیر خواب اسب در آسمان
 15. تعبیر اسب آبی در خواب
 16. تعبیر دیدن اسب آبی در خواب
 17. تعبیر خواب در آغوش گرفتن اسب
 18. تعبیر سوار شدن بر اسب در خواب
 19. تعبیر اسب تو خواب
 20. تعبیر اسب در خواب چیست؟
 21. تعبیر خواب اسب در حال زاییدن
 22. تعبیر خواب اسب در حال زایمان
 23. تعبیر خواب اسب در حال دویدن
 24. تعبیر خواب اسب در حال فرار
 25. تعبیر حمله اسب در خواب
 26. تعبیر خواب اسب در خواب
 27. تعبیر خواب اسب در خانه
 28. تعبير خواب اسب در خانه
 29. تعبیر خواب اسب سفید در خواب
 30. تعبیر خواب دیدن اسب سفید در خواب
 31. تعبیر خواب اسب سفید در خانه
 32. تعبیر اسب در خواب دیدن
 33. تعبير ديدن اسب در خواب
 34. تعبیر خواب اسب در دریا
 35. تعبیر دیدن گله اسب در خواب
 36. تعبير ديدن كره اسب در خواب
 37. تعبیر دیدن اسب سفید در خواب
 38. تعبير ديدن اسب سفيد در خواب
 39. تعبیر اسب سیاه در خواب
 40. تعبیر سوار اسب شدن در خواب
 41. تعبیر غذا دادن به اسب در خواب
 42. تعبیر دیدن اسب قهوه ای در خواب
 43. تعبیر کشتن اسب در خواب
 44. تعبیر کره اسب در خواب
 45. تعبیر هدیه گرفتن اسب در خواب
 46. تعبیر خواب در مورد اسب
 47. تعبیر اسب مرده در خواب
 48. تعبیر اسب ماده در خواب
 49. تعبير نعل اسب در خواب
 50. تعبیر اسب وحشی در خواب
 51. تعبیر دیدن اسب وحشی در خواب
 52. تعبیر خواب اسب تاختن
 53. تعبیر خواب اسب تعزیه
 54. تعبیر خواب اسب تهرانی
 55. تعبیر خواب اسب سفید تک شاخ
 56. تعبیر خواب اسب منوچهر تهرانی
 57. تعبیر خواب تاختن با اسب
 58. تعبیر خواب ترس از اسب
 59. تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره
 60. تعبیر اسب تو خواب
 61. تعبير خواب جفت گيري اسب
 62. تعبیر خواب جنگ اسب
 63. تعبیر خواب اسب چیست
 64. تعبیر خواب اسب چوبی
 65. تعبیر خواب اسب چموش
 66. تعبیر خواب اسب سفید چیست
 67. تعبیر خواب چشم اسب
 68. تعبیر خواب چند اسب
 69. تعبیر خواب اسب سیاه چیست
 70. تعبیر اسب در خواب چیست؟
 71. تعبیر خواب اسب حامله
 72. تعبیر خواب اسب حضرت یوسف
 73. تعبیر خواب اسب حنایی
 74. تعبیر خواب اسب - حیوان
 75. تعبیر خواب حمله اسب
 76. تعبیر خواب حمله اسب وحشی
 77. تعبیر خواب حمله اسب سیاه
 78. تعبیر خواب اسب امام حسین
 79. تعبیر خواب اسب در حال زاییدن
 80. تعبیر خواب اسب در حال زایمان
 81. تعبیر خواب اسب خاکستری
 82. تعبیر خواب اسب خریدن
 83. تعبیر خواب اسب خالدار
 84. تعبیر خواب خرید اسب
 85. تعبیر خواب خوردن اسب
 86. تعبیر خواب اسب در خانه
 87. تعبير خواب اسب در خانه
 88. تعبیر خواب اسب در خواب
 89. تعبیر خواب خواب اسب سفید
 90. تعبیر خواب خوردن گوشت اسب
 91. تعبیر خواب اسب دریایی
 92. تعبیر خواب اسب دیدن
 93. تعبیر خواب اسب در حال دویدن
 94. تعبیر خواب اسب دو سر
 95. تعبیر خواب اسب داشتن
 96. تعبیر خواب اسب در دریا
 97. تعبیر خواب اسب ذوالجناح
 98. تعبیر خواب ذبح اسب
 99. تعبیر خواب اسب رم کرده
 100. تعبیر خواب اسب رنگی
 101. تعبیر خواب اسب رام
 102. تعبير خواب اسب رام
 103. تعبیر خواب اسب سرخ رنگ
 104. تعبیر خواب اسب ابی رنگ
 105. تعبیر خواب اسب قهوه ای رنگ
 106. تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن
 107. تعبیر خواب اسب قرمز رنگ
 108. تعبیر خواب اسب طوسی رنگ
 109. تعبیر خواب اسب زرد
 110. تعبیر خواب اسب زخمی
 111. تعبیر خواب اسب زیبا
 112. تعبير خواب اسب زخمي
 113. تعبیر خواب زایمان اسب
 114. تعبیر خواب زاییدن اسب
 115. تعبیر خواب زین اسب
 116. تعبير خواب زايمان اسب
 117. تعبیر خواب اسب سیاه
 118. تعبیر خواب اسب سياه
 119. تعبير خواب اسب سفيد
 120. تعبیر خواب اسب سفید بالدار
 121. تعبیر خواب اسب سفید شاخدار
 122. تعبیر خواب اسب سرکش
 123. تعبیر خواب اسب شاخدار
 124. تعبير خواب اسب شاخدار
 125. تعبیر خواب اسب شدن
 126. تعبیر خواب دزدیده شدن اسب
 127. تعبیر خواب شیر اسب
 128. تعبیر خواب شستن اسب
 129. تعبیر خواب شستن اسب سفید
 130. تعبیر خواب سوار اسب شدن
 131. تعبير خواب سوار اسب شدن
 132. تعبیر خواب اسب صورتی
 133. تعبیر خواب اسب امام صادق
 134. تعبیر خواب اسب از امام صادق
 135. تعبیر خواب صدای اسب
 136. تعبیر خواب اسب طلایی
 137. تعبیر خواب اسب طوسی
 138. تعبیر خواب اسب طلا
 139. تعبیر خواب اسب عصبانی
 140. تعبیر خواب غذا دادن به اسب
 141. تعبير خواب غذا دادن به اسب
 142. تعبیر خواب فضولات اسب
 143. تعبیر خواب فیل و اسب
 144. تعبیر خواب فرار اسب
 145. تعبیر خواب اسب در حال فرار
 146. فال تعبیر خواب اسب
 147. تعبیر خواب فرار از اسب
 148. تعبير خواب اسب قرمز
 149. تعبیر خواب اسب قهوه ایی
 150. تعبیر خواب اسب قهوای
 151. تعبیر خواب اسب قهوه ای ابن سیرین
 152. تعبیر خواب اسب قهوه
 153. تعبير خواب اسب قهوه اى
 154. تعبیر خواب اسب کوچک
 155. تعبیر خواب اسب کهر
 156. تعبیر خواب کره اسب
 157. تعبیر خواب کشتن اسب
 158. تعبیر خواب کره اسب قهوه ای
 159. تعبیر خواب کره اسب سفید
 160. تعبیر خواب کالسکه اسب
 161. تعبیر خواب کره اسب سیاه
 162. تعبیر خواب کله اسب
 163. تعبیر خواب گله اسب
 164. تعبیر خواب گوشت اسب
 165. تعبیر خواب اسب و گاو
 166. تعبیر خواب دیدن گله اسب
 167. تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب
 168. تعبیر خواب گرفتن اسب
 169. تعبیر خواب گرفتن اسب از مرده
 170. تعبیر خواب اسب لاغر
 171. تعبیر خواب لگد اسب
 172. تعبیر خواب لاشه اسب
 173. تعبیر خواب لیسیدن اسب
 174. تعبیر خواب لگد زدن اسب
 175. تعبیر خواب اسب مرده
 176. تعبیر خواب اسب مشکی
 177. تعبیر خواب اسب مریض
 178. تعبير خواب اسب ماده
 179. تعبیر خواب اسب ماهی
 180. تعبیر خواب اسب منوچهر مطیعی
 181. تعبیر خواب اسب منوچهر
 182. تعبير خواب اسب مرده
 183. تعبیر خواب اسب مادیان
 184. تعبیر خواب اسب نر
 185. تعبیر خواب اسب نارنجی
 186. تعبیر خواب اسب نشسته
 187. تعبیر خواب نعل اسب
 188. تعبیر خواب نوازش اسب
 189. تعبیر خواب نشستن بر اسب سفید
 190. تعبیر خواب نشستن روی اسب
 191. تعبير نعل اسب در خواب
 192. تعبیر خواب اسب وحشی
 193. تعبیر خواب اسب و شتر
 194. تعبیر خواب اسب و کره اسب
 195. تعبیر خواب اسب و کالسکه
 196. تعبیر خواب اسب و اسب سواری
 197. تعبیر خواب اسب و درشکه
 198. تعبير خواب اسب وحشي
 199. تعبیر خواب اسب و سگ
 200. تعبیر خواب اسب ها
 201. تعبیر خواب اسب های سفید
 202. تعبیر خواب اسب قهو ه ای
 203. تعبیر خواب هجوم اسب
 204. تعبیر خواب یال اسب
 205. تعبیر خواب یک گله اسب
logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده