طالع بینی حرف اول اسم افراد

امروز : پنجشنبه 24 خرداد 1403
کسب درآمد از طریق فایل

بازدید : 9387 بازدید
چاپ این صفحه
طالع بینی حرف اول اسم و فامیل و فال و طالع بینی شخصیت افراد از روی حرف اول نام افراد

 

توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف "گ.پ.چ.ژ"باید به جای این حروف معادل فارسی آنما را قرار دهید .مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب.


الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.

ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

ج : فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است.

د: او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.

ه : او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی کند و زیبا چهره وتند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

ز: زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

ت: او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

ث: فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

ح: او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

خ: فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

ر: او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

س : او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل واعیان پر هیبت به چشم میاید.

ش: او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

ص : فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

ض : او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

ط :او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

ظ : او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند.

ع : او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

غ: زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

ف : او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

ق: فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

ک: او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

ل: فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد.

م : خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

ن: او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد کند.

ی :او فردی است پر فکر وزیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

1)      فال و طالع بینی اسم

2)      فال و طالع بینی اسم شوهر آینده

3)      فال و طالع بینی اسم همسر

4)      فال و طالع بینی اسم عشق

5)      فال و طالع بینی اسم همسر اینده

6)      فال و طالع بینی اسم ها

7)      فال و طالع بینی اسم ازدواج

8)      فال و طالع بینی اسمی

9)      فال و طالع بینی اسم شوهر آينده

10)  فال و طالع بینی اسم برای ازدواج

11)  فال و طالع بینی اسم شوهر

12)  فال و طالع بینی اسم با ابجد

13)  fall com games

14)  فال و طالع بینی  com انبیا

15)  eval com tr

16)  فال و طالع بینی اسم با ورق

17)  فال و طالع بینی اسم با حروف ابجد

18)  فال و طالع بینی اسم با پاسور

19)  فال و طالع بینی اسم با پاستور

20)  فال و طالع بینی اسم براي ازدواج

21)  فال و طالع بینی با اسم

22)  فال و طالع بینی براساس اسم

23)  فال و طالع بینی با اسم و فامیل

24)  فال و طالع بینی اسم پاسور

25)  فال و طالع بینی اسم پسر و دختر

26)  فال و طالع بینی پیشگویی اسم همسر آینده

27)  فال و طالع بینی پیداکردن اسم همسر

28)  فال و طالع بینی پیشگویی اسم همسر

29)  فال و طالع بینی اسم پریسا

30)  فال و طالع بینی اسم پاستور

31)  فال و طالع بینی اسم پ

32)  فال و طالع بینی تعیین اسم همسر آینده

33)  فال و طالع بینی تشخیص اسم همسر آینده

34)  فال و طالع بینی تاروت com

35)  فال و طالع بینی ورق به تعداد اسم

36)  فال و طالع بینی تشابه اسم

37)  فال و طالع بینی تعیین اسم شوهر

38)  فال و طالع بینی تناسب اسم

39)  فال و طالع بینی تشخیص اسم

40)  فال و طالع بینی تفاهم اسم

41)  فال و طالع بینی اسم و تاریخ تولد

42)  فال و طالع بینی اسم جمشید

43)  فال و طالع بینی چوب com

44)  فال و طالع بینی اسم شما چه رنگی است

45)  فال و طالع بینی اسم شما چه رنگیه

46)  فال و طالع بینی اسم شوهرم چیه

47)  فال و طالع بینی اسم شما چه رنگی

48)  فال و طالع بینی حروف اسم

49)  فال و طالع بینی حافظ com

50)  فال و طالع بینی با حروف اسم

51)  فال و طالع بینی اول حرف اسم

52)  فال و طالع بینی تعداد حروف اسم

53)  فال و طالع بینی اول حروف اسم

54)  فال و طالع بینی ورق تعداد حروف اسم

55)  فال و طالع بینی از روی حروف اسم

56)  فال و طالع بینی ازدواج با حروف اسم

57)  فال و طالع بینی اسم دختر و پسر

58)  فال و طالع بینی اسم درصدی

59)  فال و طالع بینی درصد اسم

60)  فال و طالع بینی دیدن اسم عشق

61)  فال و طالع بینی دیدن اسم همسر آینده

62)  فال و طالع بینی دانستن اسم همسر آینده

63)  فال و طالع بینی شباهت اسم دو نفر

64)  فال و طالع بینی ازدواج با اسم دو طرف

65)  فال و طالع بینی از روی اسم دو نفر

66)  فال و طالع بینی شباهت دو اسم

67)  فال و طالع بینی رنگ اسم

68)  فال و طالع بینی رنگ اسم شما

69)  فال و طالع بینی روزانه com

70)  فال و طالع بینی روزانه iranact

71)  فال و طالع بینی روز com

72)  فال و طالع بینی اسم و رنگ

73)  فال و طالع بینی از روی اسم

74)  فال و طالع بینی از روي اسم

75)  فال و طالع بینی از روی اسم و فامیل

76)  فال و طالع بینی اسم زن و شوهر

77)  فال و طالع بینی اسم زن

78)  فال و طالع بینی اسم زهرا

79)  فال و طالع بینی اسم زن آینده

80)  فال و طالع بینی حدس زدن اسم ما

81)  فال و طالع بینی حدس زدن اسم

82)  فال و طالع بینی سر اسم

83)  فال و طالع بینی اسم سارا

84)  فال و طالع بینی اسم سمانه

85)  فال و طالع بینی اسم سال

86)  فال و طالع بینی اسم سارینا

87)  فال و طالع بینی اسم سجاد

88)  فال و طالع بینی در مورد اسم سارا

89)  فال و طالع بینی اسم شخص

90)  فال و طالع بینی شباهت اسم

91)  فال و طالع بینی شباهت اسم ها

92)  فال و طالع بینی با اسم شخص

93)  فال و طالع بینی از روی اسم شخص

94)  فال و طالع بینی +اسم+همسر+اینده+صفحه+1

95)  فال و طالع بینی ازدواج از طریق اسم

96)  فال و طالع بینی اسم طرف

97)  فال و طالع بینی اسم طرف مقابل

98)  فال و طالع بینی اسم دو طرف

99)  فال و طالع بینی ازدواج اسم دو طرف

100)                      فال و طالع بینی ازدواج با اسم طرفین

101)                      فال و طالع بینی ازدواج با اسم طرف مقابل

102)                      فال و طالع بینی ازدواج با اسم طرف

103)                      فال و طالع بینی با اسم دو طرف

104)                      فال و طالع بینی از طریق اسم

105)                      فال و طالع بینی عطسه com

106)                      فال و طالع بینی عشق com

107)                      فال و طالع بینی با اسم عشق

108)                      فال و طالع بینی اسم عشق واقعی

109)                      فال و طالع بینی اسم عشقمان

110)                      فال و طالع بینی اسم علی

111)                      فال و طالع بینی اسم عشقت

112)                      فال و طالع بینی اسم عشقتان

113)                      فال و طالع بینی فهمیدن اسم همسر اینده

114)                      فال و طالع بینی فهميدن اسم شوهر

115)                      فال و طالع بینی اسم و فامیل

116)                      فال و طالع بینی برای فهمیدن اسم همسر

117)                      فال و طالع بینی اسم فامیل

118)                      فال و طالع بینی اسم فاطمه

119)                      فال و طالع بینی اسم فارسی

120)                      فال و طالع بینی اسم فریبا

121)                      فال و طالع بینی برای فهمیدن اسم شوهر

122)                      فال و طالع بینی قهوه com

123)                      فال و طالع بینی قران com

124)                      فال و طالع بینی اسم قاسم

125)                      فال و طالع بینی قهوه اسم

126)                      فال و طالع بینی اسم کامل

127)                      فال و طالع بینی بر اساس اسم کوچک

128)                      گرفتن فال و طالع بینی اسم

129)                      فال و طالع بینی اسم لیلا

130)                      فال و طالع بینی +اسم+مادر

131)                      فال و طالع بینی با اسم مادر

132)                      فال و طالع بینی ازدواج با اسم مادر

133)                      فال و طالع بینی اسم و اسم مادر

134)                      فال و طالع بینی اسم معصومه

135)                      فال و طالع بینی اسم معشوق

136)                      فال و طالع بینی اسم مهسا

137)                      فال و طالع بینی اسم محمد

138)                      فال و طالع بینی اسم م

139)                      فال و طالع بینی اسم مینا

140)                      فال و طالع بینی اسم نازنین

141)                      فال و طالع بینی اسم نرگس

142)                      فال و طالع بینی اسم همسر آ نده

143)                      فال و طالع بینی اسم دو نفر

144)                      فال و طالع بینی ورق com

145)                      فال و طالع بینی اسم همسر آينده

146)                      فال و طالع بینی اسم همسر آینده

147)                      فال و طالع بینی اول اسم همسر اینده

148)                      فال و طالع بینی ازدواج اسم ها

149)                      فال و طالع بینی یافتن اسم همسر

150)                      فال و طالع بینی اسم یاسمن

151)                      فال و طالع بینی یافتن اسم شوهر

 

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده