تعبیر خواب دیدن اسب امام حیسن

امروز : شنبه 23 تیر 1403
کسب درآمد از طریق فایل

دسته بندی : تعبیر خواب ,
بازدید : 1315 بازدید
تعبیر دیدن ذوالجناح اسب امام حسین در خواب

در این پست از پرتال فالکده برای شما تعبیر خواب دیدن ذوالجناح اسب امام حسین را آماده کرده ایم

 

 

 


خواب :

شب بود و در اتاق خودم مشغول خواندن آیات قرآن بودم. ناگهان در اتاق باز شد و امام حسین ( ع ) با اسب ذوالجناح وارد اتاق شد؛ اما هر چه سلام کردم و می‌خواستم با امام حسین صحبت کنم، جوابم را نداد و از اتاقم خارج شد. بعد از خروج ایشان، دیدم در کربلا نزدیک قبر امام حسین و حضرت ابوالفضل هستم و دو نفر با نیزه بالای قبر این دو بزرگوار ایستاده و راه را بسته‌اند و نمی‌گذاشتند که قبر این دو بزرگوار را زیارت کنم و از خواب بیدار شدم.

تعبیر :

قرآن خواندن نماد آموختن طریقت است و حسین یکی از مهمترین مراحل طریقت، یعنی وارستگی از من است. این که فرد از هر نوع خواسته و تمنایی در راه پیروی از طریقت بگذرد.

دوست عزیز، حسین سوار بر اسب اشاره به نفسی دارد که مهمیز آن سخت کشیده شده ( ( مهمیز وسیله‌ای برای سوارکاری روی اسب و مَرکَب است که در انتهای چکمه سوارکاری قرار دارد ) و از خود گذشته و جویای عمل به حق است. دو سرباز نیز دو سوی درگاه ورود به این خان بزرگ، خان رهایی از خود بزرگ بینی و منیت هستند. در این بین، شما آکنده از منی هستید که می‌خواهد مورد توجه قرار گیرد، محترم شمرده شود و تحمل شنیدن «نه» ‌را ندارد.

شما زمانی می‌توانید حسین درونتان را ملاقات کنید که خود بزرگ بینی را به گورستان بسپارید. آنگاه که فارغ از این من خودخواه و پرتوقع شدید، از درگاه دو سربازی عبور خواهید کرد که آن سو، نفستان در گوری آشنا خواهید خوابید تا وجود ایثارگرتان ناب متجلی شود. ابتدا بیاموزید تحمل شنیدن «نه» را داشته باشید. بسیاری از «نه»‌ها آدمی را جلا می‌دهند.

 

 

در مورد تعبیر اسب در خواب باید بدانید که نوع خواب فرق دارد. مثلا تعبیر خواب اسب قهوه ای با تعبیر خواب اسب سفید بسیار متفاوت است. و یا تعبیر خواب اسب سواری متفاوت از تعبیر خواب های پیشین در مورد اسب است.

برخی ممکن است نعل اسب در خواب ببینند و برخی هم خوردن گوشت اسب در خواب را تجربه کنند. همه این ها تعابیر متفاوتی دارند که ما در این مقاله از پارسی نو به طور کامل آنها را گردآوری کرده ایم.

 


اسب در خواب نشانه چیست؟

امام صادق (ع) فرمود : «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش ، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید»

حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌ فرماید : دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است، اول: عز و احترام، دوم: مقام و مرتبت، دوم: فرمانروایی، چهارم: بزرگی و عظمت، پنجم: خیر و بركت.

حضرت دانیال می‌ گوید : اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل كه عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیكوئی و قیمت اسب.

اگر دید كه اسب را فرا گرفته یا كسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل كه شرف و بزرگی یابد، لیكن كمتر از آن كه در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی كم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل كه بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.

اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل كه بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل كه وی را خادمان و چاكران نباشند. اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل كه مصیبت و گناه نماید.

محمد بن سیرین می‌ گوید : اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل كه مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه در خواب بود.

لكن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند كه آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل كه وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد كه خداوندش سفر نماید.

ابراهیم كرمانی می‌ گوید: اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر كاری كند كه بر وی گواهی دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر كاری نماید كه وی را مال و مهتری حاصل شود. اگر بیند بر اسب كمیت بود، دلیل كه از پادشاه قوت و بزرگی یابد.

اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه. اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل كه اندك بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود.

اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح. اگر دید كه بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد. اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد. اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل كه از گناه و معصیت بازایستد. اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل كه شرفو بزرگی یابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل كه از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند كه اسب او را از آنجا بیرون آورد.

اگر دید اسب او را مراغمه همی كرد، دلیل كه مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود كه كاری نماید كه مردمان از او به شگفت آیند. اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا دركوچه وی، دلیل كه مدری شرف و نام دار در سرا یا در كوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد.

اگر دید اسبی از كوچه او بیرون رفت، دلیل كند كه مردی شریف از كوچه او غائب شود، یا بمیرد.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که :

به طور کلی اسب در خواب نشان دهنده انرژی، فیض و بخشش لذت بخش است. اسب نمادی از وجد، شور یا احساس سلامتی است که به انسان کمک می‌کند به آسانی روزش را سپری کند، امیال جسمانی، انرژی فیزیکی و جریان حیات که ما را در بر گرفته و به پیش می‌راند همگی به صورت نمادی از اسب در رویا می‌توانند دیده شوند.

برای مثال، همین جریان زندگی ما که در جوانی با آن پیش می‌رویم و در سال‌های بعد ما را به دنبال خود می‌کشد. بنابراین، در سال‌های پیری این جریان توقف ناپذیر که به سوی مرگ پیش می‌رود ممکن است در رویا به شکل اسب و در نقشی تهدید آمیز جلوه کند.


تعبیر دیدن اسب در خواب بر اساس تحلیل روانشناسی یونگ

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ در مورد دیدن اسب در خواب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. شما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن اسب در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید.
اگر اسب، دو سر دارد( سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر)، بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید(گیر کرده اید). شاید قدرت یا نیروی شما تقسیم می شود یا شما در مورد یک مساله ی جنسی سردرگم هستید.

دیدن اسب سیاه یا اسب تیره در خوابتان بیانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی است. شما روی یک موقعیت ناشناخته، شانس خود را امتحان می کنید یا قمار می کنید. ممکن است حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. اگر اسب سفید باشد، بیانگر خلوص، کامیابی و شانس خوب است.
خواب دیدن اینکه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی است.
دیدن اسب مرده در خوابتان بیانگر این است که چیزی در زندگی تان که در ابتدا به شما قدرت داده است، دیگر الان نیست.
دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود(بی بند و بار) است.
خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.

همچنین ببینید : عکس اسب های زیبا

دیدن اسب زره پوش در خوابتان به وحشی گری، پرخاشگری، قدرت و یا سفت و سختی اشاره دارد. شما ممکن است خیلی منطقی و اهل جدال باشید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن تلاش کنید که از خودتان در مقابل تمایلات مادی و جنسی ضمیر ناخودآگاهتان که بروز می کند حفاظت کنید.

خواب دیدن اینکه شما یک اسب را می شویید بیانگر احیای قدرت و انرژی است. شما انفجار انرژی را در جنبه ای از زندگی تان تجربه می کنید.
خواب دیدن در مورد اسبی که سخن می گوید، به دانش بالاتر اشاره دارد. اهمیت چیزی که اسب می گوید را در نظر بگیرید. اگر اسب سیاه است، پس پیغام ممکن است از طرف ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اگر اسب، آبی باشد، پیغام ممکن است ناراحتی باشد. شما یا کسی که به دنبال کمک هستید، اما نمی دانید که چگونه آن را دریافت کنید.

اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می کنید. اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد.
خواب دیدن اینکه شما مسابقه اسب دوانی را نگاه می کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شما نیاز دارید که باور کنید قادر به موفقیت در همه ی تلاش هایی که می کنید هستید(تلاش هاتان به نتیجه می رسد). خواب نمادی از انرژی جنسی یا ماهیت رقابتی شماست.

دیدن نعل اسب در خوابتان بیانگر شانس و موفقیت در تلاش هاتان است. ممکن است بیانگر عروسی در اینده ای نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد.

اگر نیاز به تحلیل رویای خود (تعبیر خواب اسب) بر اساس تفسیر معبرین اسلامی همچون حضرت امام صادق (ع)، ابن سیرین و … دارید به لینک زیر رجوع نمایید.


تعبیر خواب اسب سواری

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر ببینی پشت اسب تازی نشسته‌ای و آن اسب هم رام و فرمانبردار تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه خوبی و قیمت اسب عزت و بزرگی و کامیابی و بهره‌مندی بدست می‌آوری . اگر ببینی اسبی را بدست آوردی یا کسی به تو داده است و سوارش شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری (البته نه به اندازه تعبیر اسب تازی). اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سوار اسب تندرو و خوش‌سواری شده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند و درستکار ازدواج می‌کنی، و اگر اهل ازدواج و زن گرفتن نیستی، یـعـنـی با چنین زنی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او نیکی و منفعت می‌بینی.

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یـعـنـی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.

ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، یـعـنـی بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد. اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی روی اسب نشسته‌ای و کسی هم پشت سر تو نشسته، یـعـنـی آن شخص از تو پیروی می‌کند.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی سوار اسب «ابلق» شده‌ای، یـعـنـی برای تو گواهی و شهادت می‌دهند، یا اگر اسب سیاه بود، یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری و مال و اموال به دست می‌آوری، یا اگر «کمیت» بود، یـعـنـی «پادشاه» به تو قوت و بزرگی می‌دهد، یا اگر «اشقر» بود، تعبیرش درستی دین و ایمان و حرمت از پادشاه می‌باشد، یا اگر اسب زرد یا «سمند» بود، یـعـنـی کمی بیمار خواهی شد، یا اگر «جرمه» بود، تعبیرش خیر و نیکی و درستی است، و یا اگر اسب خوب و سلیس بود، تعبیرش این است که زن می‌گیری.

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی اسب مادیان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و بروی آن سوار شدی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و ازدواج شما مبارک و خجسته می‌شود، اگر ببینی آن مادیان سیاه رنگ است، یـعـنـی آن زن شریف و خوشنام نیست، یا اگر ابلق است، یـعـنـی پدر و مادر او از یک نسل نیستند، یا اگر جرمه باشد، یـعـنـی آن زن زیبا می‌باشد، یا اگر سبز رنگ باشد، یـعـنـی آن زن دیندار و پرهیزکار خواهد بود، یا اگر ببینی اشقر است، یـعـنـی آن زن بزرگ و عزیز و صاحب جاه و مقام است، یا اگر کمیت باشد، یـعـنـی آن زن خوش‌گذران و طرب‌دوست می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی مادیان کره‌ای دارد، یـعـنـی آن زن فرزند دارد، طوری که اگر کره نر باشد، فرزندش پسر ولی اگر ماده باشد فرزندش دختر است.

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید: اگر ببینی برعکس سوار اسب شده‌ای، یـعـنـی عمداً کاری زشت و ناپسند انجام می‌دهی که در اثر آن دچار ضرر و زیان و سرزنش خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کاملاً مسلح هستی و سوار اسب شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری، طوری که که کسی نمی‌تواند مانع تو بشود و دشمن نمی‌تواند تو را شکست دهد. اگر ببینی با اسب میتازی تا جنگ کنی، یـعـنـی به اندازه‌ای که تاخته‌ای، گناه می‌کنی یا دچار ترس و وهم و خیالی می‌شوی.

ابن سیرین می‌ گوید: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یـعـنـی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و تو را به مسجد برده است، هیچ خیری در تعبیر آن وجود ندارد، مگر اینکه ببینی اسب تو را از آنجا بیرون آورده.
اگر ببینی سوار اسب می‌باشی و اسب تو را به همراه خودش به خاک غلتانیده [اسب‌ها بعضی اوقات به خاک می‌غلتند و خود را خاک‌مال می‌کنند که اصطلاحاً به آن مراغه گفته می‌شود]، یـعـنـی مال و اموال و ثروت کسب می‌کنی.


تعبیر خواب پیاده شدن از اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از اسب پایین آمده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی خود را از دست می‌دهی.
اگر ببینی از اسبِ برهنه پیاده شده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت را کنار می‌گذاری .

سم و نعل اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سُم اسب یا خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعل اسب داری، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد .

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی مثل اسب یا خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعلبندی حیوانات چهارپا را انجام می‌دهی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.

 

تعبیر گوشت اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید : اگر ببینی گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد، جابر مغربی می‌گوید: یـعـنـی پادشاه خواستارت می‌شود و تو را به خودش نزدیک می‌کند .

ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی کباب و بریان گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.
اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.
اگر ببینی گوشت اسب خشک کرده (قدید) داری، یـعـنـی مردم تو را غنیمت می‌نمایند.


تعبیر خواب اسب به طور کلی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است.
نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.
معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده‌اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می‌برند.
در میان رنگ‌های اسب که می‌شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد.
اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است.
اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می‌گیرد.
سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید. در صورتی که بیمار باشید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود.
اجتماع اسبان نشان نزول باران است.

لیلا برایت می‌ گوید : دیدن اسب در اصطبل، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است. اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی می‌کنید. اگر دیدید که سوار بر اسبی سرکش شده‌اید، بدین معنا است که به هدف خود نمی‌رسید. اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‌ی آن است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.


تعبیر خواب اسب بارکش

فروید گوید : اگر در خواب اسب بارکش بیند، بختش را دیده است که هرچه رام‌تر باشد کامرواتر است
اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد
اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد.


تعبیر خواب اسب‌ سفید و سیاه

لوک اویتنهاو می‌ گوید :
سفید: لذت
سیاه: مشکلات
سیاه و سفید: یک کار پر خطر

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت. اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می‌کند. اما اگر اسب سیاه باشد، نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه، متوسل به فریت و نیرنگ می‌شوید و دست به کاری خطا می‌زنید.
اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.
دیدن اسب‌هایی با رنگ تیره در خواب، علامت آن است که برخی از لذت‌های زود گذر را تحربه خواهید کرد.
دیدن اسب‌های خال دار در خواب، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید، سودآور خواهد بود.
اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می‌کنید، نشانه آن است که به ثروتی دست می‌یابید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می‌کند.


تعبیر خواب اسب مرده

آنلی بیتون گوید :
دیدن اسب زخمی در خواب، نشانه آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد.
دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدی‌هاست.

لوک اویتنهاو می‌ گوید :
اسب مرده: کار زیاد
اسب لاغر: مانع
بالا رفتن بروی یک اسب: عزاداری


تعبیر خواب اسب سرکش

لوک اویتنهاو می‌ گوید : اسب سرکش: مرگ

آنلی بیتون : اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید، علامت آن است که زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت.
سوار شدن بر اسبی سرکش در خواب، علامت آن است که در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می‌کند.
اگر خواب ببینید اسبی با اسب‌های دیگر در حال فرار است، نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید.
اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید، نشانه آن است که در سایه زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد.


تعبیر خواب اسب از نگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب یک اسب: یک ازدواج پر پول
شما از روی اسب به زمین می افتید: در کارهایتان بسیار محتاط باشید.
شخصی با اسب به ملاقاتتان می‌آید: خبرهای خوش
اسبی را نعل می‌کنید: منفعت مالی
اسب خودتان را نعل می‌کنید: پول بدست میاورید
یک اسب رم می‌کند: مصیبت و بدشانسی
یک مادیان: علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب
یک اسب که به درشتکه بسته شده است:
امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید می‌توانید موفقیت بدست آورید.
اسب وحشی: بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید.
اسب‌های سفید: شادی
اسب‌های سیاه: عذاب
اسب‌های آتش: خوشبختی بزرگ
اسب‌های تزئین شده: ارزوهایتان برآورده خواهد شد.
اسب‌های خاکستری: در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت اسب‌هایی به رنگ‌های دیگر: کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می‌روند.
یک زن سوار بر اسب: دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.
یک مرد سوار بر اسب: پول فراوان
اسب مسابقه: با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت.
یک اسب نازا: خوشبختی
یک اسب سواره نظام
یک اسب با دم کوتاه: دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک می‌کنند
یک اسب با دم بلند: دوستانتان کمک می‌کنند تا به هدفتان برسید.
یک اسب مرده: برای شما پول خوبی فراهم می‌شود.
اسب زخمی: نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت
شما یک اسب را در مسابقه به نمایش می‌گذارید: شانس خیلی بزرگ
شما سوار یک اسب آرام هستید: شانس در عشق و پول
سوار اسبی می‌شوید که متعلق به شمانیست: منفعت بزرگ
یک اسب گم می‌کنید: دوستانتان را از دست می‌دهید.
شما سوار یک اسب خطرناک می‌شوید: شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید.
اسبی را برای رام کردن می‌زنید: احترام و امتیاز
دوستانتان سوار بر اسب‌اند: دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد.
یک اسب در آب جویبار: فقر و فلاکت


سایر موارد دیدن اسب در خواب

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید : اگر ببینی کسی اسب تو را دزدیده است، یـعـنـی احتمال دارد زن تو هلاک شود.
اگر ببینی اسب تو گم شده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.
اگر ببینی اسب خود را فروخته‌ای، یـعـنـی از عزت و مقام تو کاسته می‌شود یا زنت از تو طلاق می‌گیرد.

ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر گله‌بانی و چوپانی اسب، حکومت و بزرگی می‌باشد.
تعبیر دیدن مدفوع و پِهِن اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری .

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی اسب بانگ و فریاد می‌کند و شیهه می‌کشد، به تو بشارت و خبر خوبی می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: که مساله ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید (به خاطر اینکه چهارپایان دروغ نمی‌گویند).

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی اسب با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی کاری می‌کنی که مردم دچار شگفتی و حیرت می‌شوند.

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید : اگر ببینی اسب زمین خورد و زود بلند شد، یـعـنـی کار تو دچار اشکال می‌شود، ولی دوباره درست خواهد شد.

امام صادق (ع) می‌ فرمایند : تعبیرهای اسب عبارتند از: ۱- عزت ۲- مرتبه و مقام ۳- فرمانروائی ۴- بزرگی ۵- خیر و برکت (رسول خدا (ص) فرموده‌اند: اَلْخَیْرُ مَعْقودٌ بِنَواصِی الْخَیْلِ، وَ الْبَرکَةُ اِلی یَومِ الْقِیمَةِ، وَ الذُّلُ فی اَدْبارِ الْبَقَر — تا قیامت خیر و برکت بر پیشانی اسب بسته شده و گره خورده و ذلت و خواری در پشت گاو) (تعبیرهای مختلف).

 

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده